After Sales Service

การให้บริการที่เป็นเลิศ

เราให้บริการอย่างครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ การบริการติดตั้ง ตลอดจนถึงการบริการหลังการขายโดยทีม งานที่มีประสบการณ์

Read more
image01

ABOUT US

“คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คือ เป้าหมายของบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด โรงงาน จึงเป็นหัวใจสำคัญในการวิจัย พัฒนาและผลิต”

ข้อมูลทั่วไป(Company)

 

 

 

   
ชื่อบริษัท บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
  Civic Media Co.,Ltd.
ก่อตั้งเมื่อ 4 กรกฎาคม 1991
ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ LED Full Color Screen
  Variable Message Sign
  Oil Price Display
  LED T8
  LED Bulb
  LED Street Light
   
วิสัยทัศน์ (Vision) "เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยและมุ่งสู่ตลาดเอเชียด้วยสินค้าคุณภาพและนวัตกรรมที่ทันสมัย"
   
พันธกิจ (Mission)

 

 

 

 

 • มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าเพื่อให้เกิดนวัตกรรม
 • มุ่งมั่นวิจัยพัฒนาสินค้าให้สวยงามและทันสมัย นำหน้าคู่แข่งขัน
 • มุ่งมั่นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพทุกขั้นตอนและสำเร็จตรงตามแผนงาน
 • มุ่งมั่นพัฒนาวิธีการขายให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
 • เพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าเดิมและแสวงหาลูกค้ารายใหม่
 • สร้างและพัฒนาระบบงานบริการให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
 • มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยรองรับการทำงานทั่วทั้งองค์กรก้าวสู่มาตรฐานสากล
 • มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • มุ่งมั่นเพิ่มผลกำไรด้วยการลดต้นทุนจากการสูญเสียและสูญเปล่า
 • ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในทุกๆด้าน
ค่านิยมร่วม (Shared Values)

 

 

 

 

  1.การสื่อสารถูกต้องตรงประเด็นและรวดเร็ว
  1.1 การฟัง : มองหน้าผู้พูด ฟังผู้พูกอย่างตั้งใจและติดตาม
  1.2 การฟัง : ฟังผู้พูดให้จบประเด็นก่อนพูดต่อ หรือถาม
  1.3 การฟัง : ฟังผู้พูดให้เข้าใจ และทวนสอบเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
  2.รุ้หน้าที่กล้ารับผิด กล้ารับชอบ
  - รู้หน้าที่
  - กล้ารับผิด กล้ารับชอบ ปรับปรุงแก้ไข
  - ดูแลงานอย่างเป็นเจ้าภาพ
  3.พัฒนาตนให้เป็นคนมีประสิทธิภาพ
  - พัฒนาความรู้ทักษาความสามารถ
  - ทัศนะคติ มารยาทที่ดีงามแสดงออกด้วยความสุภาพ
  4.ประสานพลัง มีความเสียสละพร้อมให้ความร่วมมือ สู่เป้าหมายสูงสุด (วิสัยทัศน์)
  5.เราพร้อมให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด
  6.Thinks
  - คิดนอนกรอบ
  - คิดแบบธุรกิจ
  - Thinks Win Win
  - ตั้งข้อสงสัยด้วยการ เอ๊ะ
  7.เข้าใจระบบและปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐาน ISO
  - ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบ ISO กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง
  8.เราทุกคนยึดมั่นปฏิบัติตามกฏระเบียบและนโนบายฯ อย่างเคร่งครัด
นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) "เราทุกคนต้องมีจิตสำนึกที่มุ่งมั่นร่วมกันสร้างสรรค์ และผลักดันคุณภาพเหนืออื่นใด รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และรับ บริการจากเราอย่างต่อเนื่อง"
   
นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพ ของพนักงานรวมถึง ผลกระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินการ งานด้านสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน และความปลอดภัย ในการทำงาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน และสร้างเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมการสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่น เสียง, กลิ่น, ฝุ่น ภายใต้องค์กรและสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างต่อเนื่องโดย
1.สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรภายในองค์กร และภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2.บริหารสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มุ่งมั่นปรับปรุงการลดปริมาณของเสีย และมลพิษ ที่กระทบสิ่งแวดล้อม อีกทั้งจะป้องกัน อย่างต่อเนื่อง
4. ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
6. สื่อสาร เผยแพร่ นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน
7. จัดให้มีการทบทวน และพัฒนาแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
8. สนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอต่อการดำเนินงานในระบบการจัดการทั้งบุคลากร เวลา งบประมาณ
9. สนับสนุนการอบรมของพนักงานให้มีความเข้าใจ ใส่ใจ ป้องกัน มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม
10. มุ่งมั่นวิจัย พัฒนาสินค้า เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก พนักงานทดแทน ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง


Certificate

   
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ได้มีการกำหนดผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัท และมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จของ บริษัท รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานซึ้งได้รับผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบจากการดำเนินงาน ของบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม
   

ชมวีดีโอแนะนำ บริษัทฯ

CM FACTORY

“คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คือ เป้าหมายของบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด โรงงาน จึงเป็นหัวใจสำคัญในการวิจัย พัฒนาและผลิต”

โรงงาน บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ที่สุดนวัตกรรม LED ภายในประเทศ

 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มีการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต เพื่อตอกย้ำความสามารถในการผลิต โดยฝีมือคนไทย ด้วยการสร้างโรงงานผลิตที่ทันสมัยตั้งอยู่ที่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งมีการนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อรองรับการผลิตที่หลากหลาย และให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล ซึ่งนับเป็นโรงงานผลิต LED Screen แบบครบวงจรโรงงานแรกของประเทศ ตั้งแต่ปี 2549 ด้วยงบประมาณในการลงทุนกว่า 150 ล้านบาท มีพื้นที่กว่า 8 ไร่ พร้อมด้วยบุคลากรมืออาชีพกว่า 200 คนอีกทั้งยังเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นรายแรกในธุรกิจ LED Screen ภายในประเทศไทย

ธุรกิจของเราเริ่มต้นจาก ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ปี 1984 ผู้บริหารเดินทางไปประเทศฮ่องกงและได้พบเห็นสื่อประชาสัมพันธ์ แบบใหม่ที่ใช้ LED เพื่อแสดงตัวอักษรเคลื่อนไหว
ปี 1985 - 1988 ช่วงเวลาของการลองผิดลองถูกและเริ่มขายสินค้าป้ายไฟอักษรวิ่งภาย ในอาคารโดยใช้ LED ที่ได้จากการลอกเลียนแบบของต่างประเทศ
ปี 1991 ก่อตั้งบริษัท ซีวิค เพาเวอร์อีเลกทรอนิกส์แอดน์มูฟวิ่งไซน์บอร์ด จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท
ปี 1996 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด"
ปี 1998 - 2003 เริ่มพัฒนา LED Screen ที่สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ลูกค้าสำคัญ ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย , ทางด่วนกรุงเทพ ฯ เป็นต้น
ปี 2004 พัฒนาป้ายแสดงผลด้วย LED RGB ชนิด VDO Screen FUll Color ได้สำเร็จ
ปี 2005 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท
ปี 2004 - 2006 เริ่มต้นการผลิตสินค้าประเภท LEDs Module , Q - System และส่งออกไปยัง ประเทศญี่ปุ่น คือ Seto Electronic Co.,Ltd. โดยคุณ Hiroyuki Nagumo ซึ่งกลายเป็นลูกค้ารายสำคัญในปัจจุบัน
ปี 2006 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001-2000
ปี 2006 ย้ายฐานการผลิตไปที่สถานที่ใหม่ ซึ่งเริ่มเตรียมการไว้ตั้งแต่ปี 2005
ปี 2010 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
ปี 2011 พัฒนาและผลิต สินค้าประหยัดพลังงาน ภายใต้แนวคิด Green Media คือ LED Full Color Hybrid และ VMS 100 % Solar Power เป็นรายแรก
ปี 2012 เริ่่มพัฒนาและผลิต สินค้าประเภท Lighting ได้แก่ LED T8 และ LED Street Light
ปี 2012 ได้รับ Green Industry Level 2
ปัจจุบัน พนักงานกว่า 200 คน ดำเนินธุรกิจครอบคลุมสินค้าประเภท LED และสินค้า อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
   
   

โรงงานของเราเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจสูงสุด

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จาก โรงงาน ซีวิค มีเดีย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเชื่อมั่นมาโดยตลอด เนื่องด้วยการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก ผ่านกระบวนการผลิต ที่ได้มาตรฐานสากล สู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานก่อนส่งถึงมือลูกค้า เราให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการผลิต ให้มีความทันสมัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง และส่งเสริมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยทีมวิศวกรมืออาชีพที่มีความชำนาญโดยตรง และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ สร้างรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด นับเป็นแถวหน้าของเมืองไทยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ LED

 

ที่นี้เรามีนโยบายในการสร้างและพัฒนาทีม Imagineer ให้เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ LED มาตั้งแต่ปี 2534 ปัจจุบันทีม Imagineer ของบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้าน LED และยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานผลิตภัณฑ์ LED และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ LED เพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการที่หลากหลายในปัจจุบัน และเป็นผู้ส่งต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำด้าน LED ของประเทศ เพื่อให้เราก้าวเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยความพิถีพิถันกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ LED ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล

 

 

เราพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย เครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย การเลือกสรรวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น Nichia ประเทศญี่ปุ่น , Cree ประเทศสหรัฐอเมริกา และวัตถุดิบจากผู้ผลิตชั้นนำอื่นทั่วโลก รวมถึงผ่านมีควบคุมคุณภาพ ในทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพระหว่างผลิต และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบจากทีม QA Engineer 

จากชื่อเสียงและประสบการณ์ ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้คนไทยเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จากโรงงานของซีวิค มีเดีย ยังได้ส่งออกไปจำหน่ายยังกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศที่ส่งออกยากที่สุด เช่น ประเทศญี่ปุ่น

เชื่อมั่นในเรา เพราะ ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เรา คือ ผู้ผลิต จำหน่าย และให้บริการด้าน LED อย่างครบวงจรเป็นรายแรกของประเทศ ด้วยประสบการณ์กว่า 24 ปี

 • โรงงาน ซีวิค มีเดีย เป็นการยืนยันถึงความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนของ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

 • โรงงาน ซีวิค มีเดีย คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงสุดจากทั่วทุกมุมโลกผ่านกระบวนการผลิต อันทันสมัย ซึ่งควบคุมโดยวิศวกร

 • โรงงาน ซีวิค มีเดีย สามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และพร้อมให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบ OEM และ ODMเพื่อสนับสนุนและรองรับความต้องการของลูกค้าธุรกิจที่ต้องการลงทุนในธุรกิจ LED

 • โรงงาน ซีวิค มีเดีย เป็นโรงงานมาตรฐานที่ได้รับความสนใจในการศึกษา ดูงาน จากภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนต่างๆ

 • โรงงาน ซีวิค มีเดีย ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนไทย และสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียน ภายในประเทศ อีกทั้งเป็นการสนับสนุน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตต่อไป

 •  

  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด พร้อมให้การต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ภายใต้ชื่อ "CM OPEN HOUSE"

  รายละเอียด

  IMAGINEER

  ประมาณปี 1940 อัลโก (Alcoa) ได้เสนอความรู้ใหม่ที่ประสมความคิดที่นำไปสร้างผลงานได้ (Imagination) กับศาสตร์ทางวิศวกรรมเข้าด้วยกัน
  หลังจากนั้นประมาณ 12 ปี (1952) วอลท์ ดินีย์ ได้ศึกษาความรู้ดังกล่าวและพัฒนาป็นทักษะการทำงาน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาณาจักรดิสนีย์แลนด์
  และเรียกพนักงานที่มีทักษะดังกล่าวว่า “จินตวิศวกร” (Imagineer) แสดงให้เห็นว่า จินตวิศวกรคือคนที่สามารถออกแบบ (Design)
  จากจินตนาการและพัฒนา (Development) เป็นสินค้าและบริการที่แตกต่างและดีกว่าเดิมซึ่งเป็นความต้องการของผู้ใช้บริการที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์จากจินตนาการ (Convergence product) เท่ากับว่าจินตวิศวกรนั้นครอบครองทักษะในการคิด (Thinking) และความเก่ง (Talent) เป็นผู้นำในการใช้โอกาสเพื่อเป็นผู้นำในการแข่งขันเพื่อตอบสนองความคาดหวังที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Blue sky expectation)

  จินตวิศวกรรมศาสตร์

   

  คำว่า จินตวิศวกรรมศาสตร์ (Imagineering) เป็นคำผสมระหว่างคำว่า จินตนาการ (Imagination) + วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) หมายถึง กระบวนการการคิด แนวคิด การออกแบบ สร้างสรรค์จากจินตนาการที่เป็นภาพนามธรรม ความเพ้อฝันให้สามารถกลายเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จริง โดยมีความใกล้เคียงหรือตรงกับจินตนาการนั้น ๆ ให้ได้มากที่สุด ซึ่งใช้เทคนิคทางวิศวกรรม ความสนุก และเทคนิคอื่น ๆ มาผสมผสานกันให้กลายเป็นจริง

  จินตวิศวกร

   

  จินตวิศวกร คือ ผู้ที่สามารถออกแบบ (Design) จากจินตนาการและพัฒนา (Development) เป็นสินค้าและบริการที่แตกต่างและดีกว่าเดิมซึ่งเป็นความต้องการของผู้ใช้บริการที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์จากจินตนาการ (Convergence product) เท่ากับว่าจินตวิศวกรนั้นครอบครองทักษะในการคิด (Thinking) และความเก่ง (Talent) เป็นผู้นําในการใช้โอกาสเพื่อเป็นผู้นําในการแข่งขันเพื่อตอบสนองความคาดหวังที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Blue sky expectation)

  สำหรับบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มีนโยบายในการสร้างและพัฒนาทีม Imagineer ให้เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ LED มาตั้งแต่ปี 1991 ปัจจุบันทีม Imagineer ของบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้าน LED ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software และยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานผลิตภัณฑ์ LED และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ LED เพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการที่หลากหลายในปัจจุบัน และเป็นผู้ส่งต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำด้าน LED ของประเทศ

  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

  Join Us

  LIFE IN CIVIC MEDIA

  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มีการสร้างบรรยากาศ ให้บุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติ ด้วยการแสวงหาความรู้ตลอดเวลา

   

  24 ปี ในฐานะผู้บุกเบิก และผู้นำในธุรกิจ LED Screen ในประเทศไทย

   

   

  ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบัน บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำในการส่งมอบนวัตกรรมด้าน LED อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ ซีวิค มีเดีย เติบโตอย่างมั่นคง คือ “บุคคลากร” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด เราให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรม เพราะ ซีวิค มีเดีย เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคคลากร เราจึงมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนา ฝึกอบรม และสนับสนุน ให้พนักงานทุกระดับ พัฒนาตนเองให้คิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์, รวมทั้งการพัฒนาหาความรู้ใหม่ ๆ และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไปในอนาคต โดยสิ่งสำคัญ คือ ต้องเริ่มต้นจากความรักในงานที่ทำ ตั้งใจจริง มุ่งมั่นและการมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน และพร้อมจะพัฒนาตนเองไปพร้อมกันกับเรา

  “เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ระดับแนวหน้าในประเทศไทย และมุ่งสู่ตลาดเอเซีย ด้วยสินค้าคุณภาพและนวัตกรรมที่ทันสมัย”

   

   

  ด้วยวิสัยทัศน์ของ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ที่ว่า “เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ระดับแนวหน้าในประเทศไทย และมุ่งสู่ตลาดเอเซีย ด้วยสินค้าคุณภาพและนวัตกรรมที่ทันสมัย” การจะให้บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เติบโตและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงได้ก็เมื่อพนักงานทุกคนเห็นคุณค่าและความสำคัญของงานที่ทำ ดังนั้น การบรรลุถึงเป้าหมายของหน้าที่การทำงานของพนักงานแต่ละคน คือ บันไดที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานทุกระดับ ที่ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด จึงเปรียบพนักงานทุกคนเฉกเช่น LED แต่ละดวงที่หลากสีสัน ซึ่งหมายความว่าเมื่อ LED ทุกดวง เปล่งแสงโดยแสดงสีสันของตนอย่างถูกต้องตามบทบาทหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงกัน ผลลัพธ์ย่อมทำให้เกิดเป็นภาพที่ชัดเจนสวยงาม บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มีการสร้างบรรยากาศ ให้บุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติ ด้วยการแสวงหาความรู้ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อตนเอง ด้วยการเปิดใจกว้าง มองโลกในแง่ดี มีความยุติธรรม เห็นแก่ส่วนรวม เพื่อผลักดันให้ตนเองและบริษัท ฯ ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

  ผู้นำด้านนวัตกรรม

   

   

  การที่บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มีการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งทั้งหมด คือ ผลงานที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของบุคลากรของบริษัทฯ ที่ช่วยกันคิดพัฒนา ต่อยอด ริเริ่ม และสร้างมันขึ้นมาในที่สุด หากเราจะมีองค์กรที่แข็งแกร่งก็ต้องเริ่มมาจากบุคคลากรทั้งบริษัท ที่พร้อม สามัคคี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันท้ามกลางยุคปัจจุบันที่ความต้องการของลูกค้าปรับเปลี่ยนไปทุกวัน และสิ่งสำคัญในปัจจุบัน คือ ต้องการของแปลกใหม่ ทำให้ต้องมี "นวัตกรรม(Innovation)" ซึ่งจะได้มาซึงนวัตกรรมต้องมาจาก "คน" ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการสร้าง "จิตวิศวกร (Imagineer)" ที่บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด จึงเน้นในเรื่องของการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม มีแนวคิดและการทำงานใหม่ๆ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน เน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ “จินตวิศวการ (Imagineering)”

  บริษัท "CM LED Solution Provider"

   

  ในส่วนของการบริการ เรามีทิศทางที่ต้องการตอบสนองทุกความต้องการในเรื่องผลิตภัณฑ์ LED อย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้า หรือ "CM LED Solution Provider" ที่พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาและแนะนำในการออกแบบ และการเลือกใช้ LED Screen และผลิตภัณฑ์ LED อื่นๆ เพื่องานตกแต่ง ทั้งแบบภายในและภายนอกอาคาร ในรูปแบบของการให้ความรู้และคำแนะนำจากทีม Sales Engineer เราจึงคัดสรรและพัฒนาทีม Sales Engineer มือดี เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในด้านการบริการ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย เราก็มีการพัฒนาหลักสูตร “Excellent Service” เพื่อสร้างและฝึกฝนให้พนักงานบริการทุกคนมีความพร้อมในการให้บริการ พร้อมสร้างประสบการณ์ทีดีให้กับลูกค้าทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาสัมผัส

  บรรยากาศในการทำงาน (Working Environment)

   

  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มีการสร้างบรรยากาศ ให้บุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติ ด้วยการแสวงหาความรู้ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อตนเอง ด้วยการเปิดใจกว้าง มองโลกในแง่ดี มีความยุติธรรม เห็นแก่ส่วนรวม เพื่อผลักดันให้ตนเองและบริษัท ฯ ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

  ค่านิยมร่วม ( CM Share Value)

   

   

   

   

  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคล เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท การมีค่านิยมและพฤติกรรมการทำงานที่ดี และเหมาะสมเปรียบเสมือนพลังผลักดัน ให้บริษัทฯ เดินไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เราจึงได้ประกาศ ค่านิยมร่วมของบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด 8 ประการ ที่เรียกว่า “CM’s Shared Values” อันเป็น พฤติกรรมพื้นฐานขององค์กร ที่จะทำให้พนักงานทุกคน มีส่วนร่วมกันสร้างธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1. สื่อสารถูกต้องตรงประเด็นและรวดเร็ว 2. รู้หน้าที่ กล้ารับผิด กล้ารับชอบ 3. พัฒนาตนให้เป็นคนมีประสิทธิภาพ 4. ประสานพลัง มีความเสียสละพร้อมให้ความร่วมมือ สู่เป้าหมายสูงสุด 5. เราพร้อมให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด 6. THINKS 7. เราเข้าใจระบบและปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐาน ISO 8. เราทุกคนยึดมั่นปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด

   

  “คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คือ เป้าหมายของบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด โรงงาน จึงเป็นหัวใจสำคัญในการวิจัย พัฒนาและผลิต”

  รู้จักเรามากขึ้น

  CM OPEN HOUSE

  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด พร้อมให้การต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
  โดยเปิดให้มีการเยี่ยมชมกระบวนผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ LED ในทุกกระบวนการก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า

  ท่านจะพบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่น 

   

  นับจากก้าวแรกที่ท่านเข้ามาในโรงงานฯ ท่านจะพบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่จะพาท่านไปรู้จักกับ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัดมากขึ้น พร้อมรับชมวีดีทัศน์แนะนำโรงงานฯ ประวัติความเป็นมา และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ จากนั้นทีมงานของเรา ก็จะพาทุกๆท่านเรียนรู้ไปกับ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ซึ่งเราจะมีวิทยากรเป็นผู้ตอบคำถาม และอำนวยความสะดวก ในเรื่องข้อมูลให้กับทุกๆท่าน ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชม

   

   

   

   • กระบวนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (QC Incoming)
   • กระบวนลงอุปกรณ์ด้วยเครื่อง Surface Mount Technology และเครื่อง Panasert
   • กระบวนการบัดตรีด้วยเครื่อง Wave Soldering
   • กระบวนการเคลือบ Silicone เพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำด้วยเครื่องหยอด Silicone
   • กระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ - กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่าง (QC In Process)
   • กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบ เช่น การทดสอบระดับการป้องกันน้ำ การทดสอบระดับการป้องกันความร้อน การทดสอบระดับการป้องกันการสั่นสะเทือน
   • กระบวนการทดสอบการควบคุมโดยซอฟแวร์
  รายละเอียดการเยี่ยมชมโรงงาน

   

   

   

   

   

  วันที่เปิดให้เยี่ยมชม:

  วันจันทร์ / วันพุธ / และวันศุกร์

  กำหนดการเยี่ยมชมโรงงาน:

  2 รอบ รอบละประมาณ 2.5 - 3.0 ชั่วโมง

   

   • รอบเช้าเวลา: 9.30 – 11.30 น.
   • รอบบ่ายเวลา: 13.30 – 15.30 น.

  สถานที่:

  โรงงานสมุทรสาคร

  ส่วนที่เปิดให้เยี่ยมชม:

  อาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ อาคารฝ่ายผลิต

  จำนวนผู้เข้าชม:

  5-10 ท่านต่อคณะ
  วิธีการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน: 1. จองวันและเวลาเข้าชมโรงงานโดยการกรอบข้อมูลในแบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยจะต้องดำเนินการจองล่วงหน้าก่อนเข้าชมโรงงานอย่าง 1 สัปดาห์
    2. รอการตอบรับและยืนยันการเข้าเยี่ยมชมโรงงานจากเจ้าหน้าที่ (ประมาณ 2 วันหลังจากได้รับเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
    3. เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานตามวันและเวลาที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
     
  ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมโรงงาน 1.กรุณาตรงต่อเวลา
    2.แต่งกายสุภาพ และเรียบร้อย
    3.โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการเยี่ยมชมโรงงาน
    4.งดการบันทึกภาพและเสียงในส่วนพื้นที่การผลิต
    5.ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด ให้สูบบุหรี่ในบริเวณที่อนุญาตให้สูบได้เท่านั้น
    6.ในขณะเดินเยี่ยมชมโรงงาน ห้ามผู้มาเยี่ยมชมสัมผัสเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใด ๆ ทุกชนิด
    7.ไม่ควรแยกออกจากกลุ่ม หรือ ออกนอกเส้นทาง ระหว่างการเดิน เยี่ยมชมโรงงาน
    8.ห้ามหยอกล้อกันระหว่างระหว่างเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อป้องกันอุบัติ เหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
    9.กรณีที่มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของวิท ยากรอย่างเคร่งครัด เพื่อการเดินทางไปยังจุดรวมพลอย่างปลอดภัย
     
  หมายเหตุ 1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเข้าเยี่ยมชม กรณีที่โรงงานมีกิจกรรมภายใน
    2.ในกรณีที่มีหลายหน่วยงานทำการจองเพื่อเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตในวันและเวลาเดียวกันบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้แก่หน่วยงานที่ติดต่อมาเป็นลำดับแรก
    3.เนื่องจากมีกรณีที่หน่วยงานทำการจองมาในช่องทางอื่นด้วย ดังนั้น บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ ให้การจองของท่านสมบูรณ์ได้ เมื่อได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯกลับไปยังหน่วยงาน ของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น

  ช่องทางแนะนำ ติชม และร้องเรียน

  Ms.Phanwilat wimonsiriwan
  Quality Management Representative (QMR)
  Tel : 02-688 0860 Ext.106 Fax : 02-688 0862
  Mobile Phone : 092-535-0426
  Line ID : 0925350426