Job Available

ตำแหน่งงานว่าง

สนใจร่วมเป็นหนึ่ง กับ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด กรอกข้อมูลใบสมัครทางใบสมัครออนไลน์บริษัท ฯ จะนำใบสมัครของท่านมาพิจารณาคุณสมบัติ หากประวัติของท่านได้รับความสนใจบริษัท ฯ จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อเชิญมากรอกใบสมัครงานและทำการทดสอบตามขั้นตอนของบริษัท ฯ ต่อไป

Read more
image01

Career

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

“คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คือ เป้าหมายของบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด โรงงาน จึงเป็นหัวใจสำคัญในการวิจัย พัฒนาและผลิต”

รู้จักเรามากขึ้น

สวัสดิการและผลตอบแทน

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนแก่พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลการปฎิบัติงานของตนและสอดคล้องกับผลประกอบการของธุรกิจ โดยบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มีผลตอบแทนที่หลากหลาย ทั้งผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ให้การสนบสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน โดยจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่กำลังศึกษาในระดับอนุบาลถึงมัธยมเป็นประจำทุกปี

กองทุนสวัสดิการ 7 กรณี

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด จัดให้มีกองทุนเงินช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ อุปสมบท, แต่งงาน, บุตรแรกเกิด, รับปริญญา, เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล, บิดามารดาเสียชีวิตและบุตรของพนักงานเสียชีวิต และพนักงานเสียชีวิต

การตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

งานเลี้ยงประจำปี / งานกีฬาสี / งานเลี้ยงครบรอบการก่อตั้งบริษัท

 บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงานภายในบริษัท ฯ โดยจัดให้มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี

งานเลี้ยงครบรอบการก่อตั้งบริษัท

งานกีฬาสี

กิจกรรมแบ่งปันให้น้อง

ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี

 เราจัดกิจกรรมสัมมนา ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อนประจำปี และมีกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่ พนักงานอีกด้วย

          

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มีการมอบสวัสดิการด้านอาหารกลางให้แก่พนักงาน ดังนี้ โรงงานสมุทรสาคร ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

          บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เล็งเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท บริษัทจึงได้มีนโยบายการ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการอบรมภายใน และภายนอกองค์กร รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

Career

สนใจร่วมเป็นหนึ่ง กับ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด กรอกข้อมูลใบสมัครทางใบสมัครออนไลน์บริษัท ฯ จะนำใบสมัครของท่านมาพิจารณาคุณสมบัติ หากประวัติของท่านได้รับความสนใจบริษัท ฯ จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อเชิญมากรอกใบสมัครงานและทำการทดสอบตามขั้นตอนของบริษัท ฯ ต่อไป

“สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-688-0860 ต่อ 111,117 E:mail : nalin.wor.civicmedia@gmail.com,sales@civicmedia.com